Klauzula UPDATE

Do modyfikowania istniejących danych w kolumnach lub wierszach służy instrukcja UPDATE.
UPDATE { nazwa_tabeli } SET {nazwa_kolumny = {wyrazenie | DEFAULT | NULL} } [,...n]
{ { [FROM {} [,...n] ] [WHERE ] } }
Instrukcja zmienia zawartość kolumn w tabeli nazwa_tabeli (patrz: przykład) za pomocą klauzuli SET. Wyrażenia przypisywane do kolumn (wartości wejściowe) muszą być takich samych typów, jak typy danych zdefiniowane dla kolumn. Wyrazenie może być wyliczeniem (np. [cena] * 3), dodaniem dwóch kolumn (np. [cena] + [podatek]), tekstem (np. 'Jan Nowak') lub liczbą (np. 178).

Przykłady:
UPDATE orderhist SET customerid = 12;
UPDATE customers SET Name = 'Kowalski', Age = 32, Phone = NULL, LastOrder = DEFAULT;