Klauzula INSERT

W celu dodania wiersza do tabeli należy użyć instrukcji INSERT.
INSERT [INTO] {nazwa_tabeli} {[(lista_kolumn)]}
{{VALUES ({DEFAULT | NULL | wyrazenie}[,...n])} | DEFAULT VALUES }
Argument INTO jest opcjonalny i może być użyty między słowem INSERT, a docelową tabelą. Lista_kolumn to nazwy kolumn w tabeli rozdzielone przecinkiem. Należy pamiętać, iż musi ona być ujęta w nawiasy. Dane, które mają być wstawione, należy określić za pomocą klauzuli VALUES. Klauzula VALUES jest wymagana dla każdej kolumny w tabeli lub na liscie_kolumn. Instrukcja kończy się niepowodzeniem, jeśli narusza istniejący warunek. Wartość DEFAULT VALUES nakazuje wstawienie do wszystkich kolumn nowego wiersza wartości domyślnych.

Przykłady:
INSERT INTO orders (customerid, productid, quantity) VALUES (12, 147, 10);
INSERT orderhist (customerid, productid, quantity) DEFAULT VALUES;
INSERT product (name, prize, picture) VALUES ('Nazwa produktu', 35, NULL);